Bookmark and Share

Pravidla MSP 2006

Vydáno dne 02. 05. 2006 (3094 x přečteno)

Zde jsou platná pravidla pro letošní ročník MSP. V případě zájmu mne můžete kontaktovat na email honza.maly@centrum.cz a pravidla Vám zašlu osobně. Na uvedené adrese příjmám i připomínky.


Moravskoslezský pohár v požárním útoku

Pravidla pro ročník 2006

 

I

• Rada Moravskoslezského poháru je nejvyšším orgánem na soutěži.

II
Rozsah soutěže

▪ Moravskoslezský pohár (dále jen MSP) je seriál soutěží v požárním útoku. Vyhlašuje se ve dvou kategoriích- muži a ženy.

 

III
Účast

• Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje včasné zaplacení startovného .

• Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžících družstev na začátku soutěže.Nástupu se musí zúčastnit minimálně 4 členové družstva, kteří budou řádně jednotně ustrojeni (pracovní, vycházkový, sportovní stejnokroj). Družstva, která tuto podmínku nesplní, nebudou do soutěže Moravskoslezského poháru zařazena. V odůvodněných případech mohou přítomní členové rady Moravskoslezského poháru udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit maximálně 100.- Kč na jedno soutěžní družstvo.

▪ Družstva žen se nemusí zúčastnit zahajovacího nástupu. Musí však uhradit startovné a být přítomná nejpozději 5 minut před zahájením ženské kategorie.

 

IV
Termíny a začátky soutěží

• Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů nejpozději na jarní schůzi MSP.

 

V
Způsob provedení požárního útoku

▪ Dle platných pravidel požárního sportu a pravidel Moravskoslezského poháru na rok 2006 na sklopné terče.

 

VI
Technické podmínky

Stroj

• Požární stříkačka české nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
• Kombinace motorů a čerpadel není možná.
• Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem

 

Sání

• Savice –délka 2,5±0,1 metru bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, minimální počet závitů na koncovkách – 2,5.
• Koš s funkční klapkou umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Na základě vystaveného dokladu o shoduje možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 Turbo.
• Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením savice do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení.

▪ Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody.
▪ Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje,
▪ Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů

 o maximální tloušťce 10 mm.

▪ Savice nemusí být sešroubovány.


 

 

Útočné vedení

 

▪ Hadice budou měřeny plošnou mírou dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C" min.plošná šířka 65 mm, hadice "B" min.plošná šířka 100 mm. Délka hadic 20 m s tolerancí ± 1 m. Kontrola šíře hadic se provádí na přípravné základně před provedením útoku. Kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva
určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole délky se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety.

▪ Kontrola půlspojek tak, aby mezi nimi prošel papír. 

▪ Rozdělovač s funkčními uzávěry.
▪ Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
Závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.

 

 

 

Výstroj soutěžících

 

▪ K provedení disciplíny nastoupí soutěžní družstvo v jednotné ústroji, která sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá kolena a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem. Opasek lehký, ochranná přilba (přilba se doporučuje pouze schváleného typu). Obuv pracovní nebo sportovní. Připouští se tretry s max. délkou hrotů 6mm. Kopačky se nepřipouštějí.

▪ Toto ustanovení se týká také ústroje při zahajovacím a ukončovacím nástupu, kterého se všechna soutěžní družstva účastní v minimálním počtu 4 členů.

 

 

 

 

Jiná ustanovení

 

▪ Délka přípravy na základně dle počtu přihlášených soutěžních družstev min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k základně a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.

▪Čas přípravy družstva k pokusu je ukončen odchodem na startovní čáru a povelem rozhodčího disciplíny k provedení startu.
▪ V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
▪ Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Výjimku uděluje rada Moravskoslezského poháru. Výjimka musí být projednána nejpozději při poradě velitelů před zahájením soutěže.

▪ Protest lze podat pouze písemnou formou do 10 minut po skončení vlastního útoku a po složení kauce ve výši 100,-Kč. Proti následnému rozhodnutí rozhodčího je odvolání k radě MSP s kaucí ve stejné výši. Proti rozhodnutí rady MSP již není odvolání. V případě oprávněného protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

 

VII
Měření času

 

▪ Čas požárního útoku bude měřen výhradně elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa a musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazeným průběhem času a dosaženým časem. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa.
▪ Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Při selhání časomíry a dodání nové (náhradní) časomíry se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při neodstranitelné poruše časomíry a nedodání náhradní se celá soutěž ruší.


 

 

VIII
Startování

 

▪ Startování musí být prováděno startovací pistolí. Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

▪ Pokud potřebuje některý soutěžící upravit své nářadí po ukončení přípravy (již byl dán pokyn k provedení startu), signalizuje to zvednutou paží směrem ke startérovi. Ten umožní úpravu nářadí pouze tomu soutěžícímu, kterého se to týká. Je to však již považováno za předčasný start a dále se přistupuje k druhému (opakovanému) startu.

 

 

 

IX
Vedoucí družstva

 

▪ Vedoucí družstva, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po odstartování družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev mužů i žen může vedoucí pomáhat při přípravě na základně.Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

 

 

 

X
Hodnocení jednotlivých soutěží

 

▪ Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení Moravskoslezského poháru takto:

 

Umístění

Kategorie

Muži [bodů]

Ženy [bodů]

1. místo

15

10

2. místo

12

8

3. místo

10

6

4. místo

8

4

5. místo

6

3

6. místo

5

2

7. místo

4

1

8. místo

3

0

9. místo

2

0

10. místo

1

0

Další místa

0

0

• Za účast v soutěži bude družstvu přiděleno 5 bodů, avšak musí nastoupit do závodu. Nestačí zaplatit startovné. Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Následující bodová ohodnocení se vynechávají.
• Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada Moravskoslezského poháru).

 

XI
Celkové vyhodnocení Moravskoslezského poháru ČR v PÚ

• Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada Moravskoslezského poháru ihned po skončení poslední soutěže.
• Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.
• Družstvům umístěným v celkovém pořadí Moravskoslezského poháru v kategorii muži na 1.-8. místě a v kategorii ženy na 1.-3. místě bude rozdělena celková částka konta Moravskoslezského poháru v následujícím poměru:

 

Umístění

Odměna [%]

Muži

Ženy

1. místo

16

11

2. místo

13

9

3. místo

11

7

4. místo

9

0

5. místo

7

0

6. místo

6

0

7. místo

5

0

8. místo

4

0

▪ Zbylá 2% použije rada Moravskoslezského poháru na administrativní výdaje a vyrobení štítků se jmény vítězů na putovní pohár MSP.

 

XII
Práva a povinnosti rady Moravskoslezského poháru

Práva

• Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost, má právo rozhodnout nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí Moravskoslezského poháru.


Povinnosti

• Má povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.
• Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.
• Na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady.
• Předá vestu pro označení vedoucího družstva spolu s měřícím přípravkem pořadatelům soutěží.
• Zajistí reklamní panely a tiskoviny případných sponzorů Moravskoslezského poháru, popř. zajistí jejich rozeslání pořadatelům jednotlivých závodů, a to do konce dubna daného kalendářního roku.
• Překontroluje správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svým podpisem potvrdí její platnost.
• Přítomní členové rady zhotoví zápis o průběhu soutěže a její zhodnocení a seznámí s hodnocením pořadatele soutěže.

 

XIII
Podmínky pro pořadatele soutěže

• Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
• Dodržet rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu - tmavá deska, světlý středící kruh.
• Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m
.
Nádrž na vodu bude mít stěny vysoké


Další články

Moravskoslezský Pohár

    Skupiny článků